Aladin LED hỗ trợ 2 hình thức thanh toán là:

  • Thanh toán COD
  • Thanh toán chuyển khoản